Thống kê truy cập
Tin tức

QUI TẮC HIỆU SỐ MOL

QUI TẮC HIỆU SỐ MOL
Các em học sinh thân mến! Một số bài toán Hóa học như tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa một hiđrocacbon; tìm hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3; tính số mol Br2 tối đa mà một hỗn hợp gồm các chất hữu cơ chưa no và H2 sau khi hiđro hóa, hay hỗn hợp sau phản ứng tách một ankan còn có thể tác dụng được thêm; biện luận cấu tạo một chất hữu cơ . . . đều có thể giải nhanh nhờ dùng qui tắc hiệu số mol.

Link tải:  /uploads/files/CHUY%C3%8AN%20%C4%90%E1%BB%80%20HI%E1%BB%86U%20S%E1%BB%90%20MOL.pdf

Tin đã đăng

 
 
 
 
Thiết kế website   
 
^ Về đầu trang